معرفی کتاب رساله نكاحيه: كاهش جمعيت ضربه اي سهمگين بر پيكر مسلمين

معرفی کتاب رساله نكاحيه: كاهش جمعيت ضربه اي سهمگين بر پيكر مسلمين

محتوای کتاب

مقدّمه‌بخش نخست: در تفسير آيۀ : وَلَايَقْتُلْنَ أَوْلَـادَهُنَّقرآن‌ كتاب‌ انذار و بشارت‌ و هدايت‌ كنندۀ به‌ بهترين‌ آئين‌هاست‌داستان‌ بيعت‌ زنان‌ با پيغمبر اكرم‌ صلّي الله‌ عليه‌ و آله‌ و سلّم‌ در مكّه‌بيعت‌ زنان‌ با پيغمبر به‌ شرط‌ نكشتن‌ اولادكلام‌ علاّمۀ طباطبائي‌ در تفسير : وَ لَايَقْتُلْنَ أَوْلَـادَهُنَّحرمت‌ قتل‌ نفس‌ در اسلام‌حرمت‌ سقط‌ جنين‌ در شريعت‌ مقدّس‌ اسلام‌انتحار و خودكشي‌ قتل‌ نفس‌ است‌ ؛ و در اسلام‌ حرام‌ و ممنوع‌سرّ حرمت‌ انتحار و خودكشي‌ در اسلام‌در تفسير آيۀ : وَ إِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْبيان‌ علاّمۀ طباطبائي‌ در تفسير آيۀ : وَ إِذَا الْمَوْءُ و دَةُ سُئِلَتْمقدار ديه‌ نطفه‌ و ديه‌ جنين‌ بر حسب‌ مراتب‌ حمل‌مقدار ديه‌ جنين‌ در صورت‌ عدم‌ تشخيص‌ ذكوريّت‌ و اناثيّت‌مشابهت‌ قانون‌ سقط‌ جنين‌ در كشورهاي‌ كفر با عمل‌ اعراب‌ دوران‌ جاهليّت‌حرمت‌ سقط‌ جنين‌ از نطفۀ زنا در اسلام‌مفاسد عزل‌ و خوردن‌ داروهاي‌ ضدّ حيض‌ و ضدّ حاملگي‌سلامت‌ زن‌ در آنست‌ كه‌ يا حامله‌ باشد و يا بچّه‌ شير دهدفوائد بيشمار حامله‌ شدن‌ زنان‌ و مضرّات‌ بيشمار نازائي‌ترغيب‌ اسلام‌ به‌ تكثير اولاد زنان‌ بجاي‌ دخول‌ ايشان‌ در فنون‌ و صنايع‌ اجتماعي‌خداوند گنجايش‌ زمين‌ براي‌ زندگان‌ و مردگان‌ را تضمين‌ فرموده‌ است‌ترغيب‌ اسلام‌ به‌ نكاح‌ و تكثير اولاد ، و نهي‌ از عذوبت‌ و عقيم‌ بودن‌ترغيب‌ اسلام‌ به‌ ازدواج‌ با زن‌ بچّه‌زا ، اگرچه‌ زيبا و جميله‌ نباشدهيچ‌ بنائي‌ در اسلام‌ محبوبتر از ازدواج‌ ، در نزد خداوند نيست‌وظيفۀ دولت‌ اسلام‌ در فراهم‌ كردن‌ تسهيلات‌ ازدواج‌تذييلات‌ بر رساله‌ نكاحيّه

‌ مطلب اول:
لحاظ‌ ننمودن‌ آراء مخالفين‌ ، در مسألۀ كاهش‌ جمعيّت‌مقالۀ دكتر ناصر سيم‌ فروش‌ در إبطال‌ بستن‌ لوله‌هاي‌ مردان‌ و زنان‌ از نظر پزشكي‌مقالۀ دكتر سيم‌ فروش‌ در عواقب‌ وخيم‌ بستن‌ لوله‌هاي‌ مردان‌عوارض‌ خطير پزشكي‌ در أثر بستن‌ لوله‌ در مردان‌دكتر سيم‌ فروش‌ : بستن‌ لوله‌هاي‌ مردان‌ را با پنهان‌ كردن‌ رأي‌ مراجع‌ تقليد انجام‌ داده‌اندموارد بروز خطر جسمي‌ يا روحي‌ در نتيجۀ بستن‌ لولۀ مردان‌مقالۀ (ف‌ . م‌ . هاشمي‌) در مورد خطرات‌ و امراض‌ ناشي‌ از بستن‌ لوله‌ در زنان‌عوارض‌ و خطرات‌ بستن‌ لوله‌هاي‌ زنان‌ را عمداً مخفي‌ ميدارندعوارض‌ خطير عقيم‌ سازي‌ بجهت‌ آنست‌ كه‌ عملكرد يك‌ ارگان‌ بدن‌ گسسته‌ ميشودبعضي‌ از عوارض‌ بستن‌ لوله‌ها فوريّ و بعضي‌ بتدريج‌ ظاهر ميشوندطرفداران‌ كنترل‌ جمعيّت‌ اصرار دارند مردم‌ كشور را از خطرات‌ آن‌ مطّلع‌ نسازندمجلّۀ «القراءات‌ السّياسيّه‌» ميگويد : منظور از كنترل‌ جمعيّت‌ ، حاكميّت‌ سياسي‌ است‌سياست‌ كنترل‌ جمعيّت‌ ، براي‌ به‌ بازار كشاندن‌ زنان‌ ، و هدر دادن‌ عمر آنان‌ است‌انگيزۀ كاهش‌ جمعيّت‌ ، فقط‌ أهداف‌ سياسي‌ است‌بعداز جنگ‌دوّم‌ جهاني‌، غرب‌به‌لزوم‌كاهش‌جمعيّت‌در كشورهاي‌ اسلامي‌ پي‌برداهرم‌هاي‌ سياسي‌ آمريكا براي‌ كنترل‌ جمعيّت‌ كشورهاي‌ اسلامي‌تنها عامل‌ مشكلات‌ مردم‌ سلطۀ غرب‌ است‌ ؛ امّا آنان‌ وانمود مينمايند كه‌ از اقتصاد استسياستهاي‌ جمعيّتي‌ با حمايت‌ مالي‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ از عالمان‌ ديني‌ بهره‌ مي‌جويندراههاي‌ تشويق‌ مردم‌ به‌ أمر ازدواج‌ و تكثير أولادسازمانهاي‌ بين‌ المللي‌ ، سياست‌ كنترل‌ جمعيّت‌ را از طريق‌ رسانه‌هاي‌ گروهي‌ ترويج‌ مي‌كنندگويند : كنترل‌ به‌ معني‌ تنظيم‌ است‌ ، ولي‌ عملاً در جهان‌ سوّم‌ كاهش‌ را قصد كرده‌اندميگويند : بارداري‌ زن‌ ، او را از حقوقش‌ باز ميدارد ؛ اين‌ سخني‌ است‌ غلط‌انفعال‌ ذهن‌ و عقل‌ سليم‌ در اثر تبليغات‌ فريبندهامتيازات‌ خانواده‌هاي‌ پرجمعيّت‌ در غرب‌ و اجباري‌ بودن‌ محدوديّت‌ نسل‌ در جهان‌ سوّم‌كاهش‌ جمعيّت‌ و تجزيۀ كشورها ، عامل‌ أصلي‌ دول‌ سلطه‌گر ميباشدتوصيۀ پيامبر به‌ ازدياد نسل‌ در زمان‌ رفاه‌ مسلمانان‌ نبودچرا دوَل‌ غرب ، تا اين‌ حدّ براي‌ جلوگيري از رشد جمعيّت‌ ما دلسوزي‌ مينمايند ؟دول‌ استعمارگر ، از رشد جمعيّت‌ انقلابي‌ ما در طبقه‌ ضعيف‌ به‌ اضطراب‌ آمده‌اندتشكيل‌ دولت‌ قدرتمند ، بدون‌ زيادي‌ جمعيّت‌ از أفراد خود و از مهاجرين‌ ، محال‌ است‌با كاهش‌ جمعيّت‌ ، ملّت‌ از اصول‌ اعتقادي‌ و عملي‌ سقوط‌ مينمايددكتر نفيس‌ ، تايلند را كه‌ يكي‌ از سه‌ كشور فاحشه‌خيز است‌ الگوي‌ براي‌ ايران‌ معرّفي‌ ميكند

مطلب‌ دوّم‌ :
يورش‌ ديو استعمار بر ملّت مسلمان بلافاصله بعد از ارتحال آية الله خميني‌ (قدّه‌)يورش ديو استعمار بر ملّت‌ مسلمان بلافاصله بعد از ارتحال آية الله خميني (قدّه‌)

مطلب‌ سوّم‌ :
عدم‌ رجوع‌ به‌ رأي‌ فقهاء حتّي‌ به‌ فتواي‌ رهبر كبير فقيد انقلاب‌مالتوس‌ گرايان‌ حتّي‌ از فتواي‌ آية‌ الله‌ خميني‌ (قدّه‌) در «رسالۀ نوين‌» نيز اعراض‌ كرده‌اندمجامع‌ علمي‌ اهل‌ سنّت‌ ، طرح‌ استعم

اري‌ تحديد نسل‌ را تحريم‌ نموده‌اند

مطلب‌ چهارم‌ :
مضرّات‌ عمل‌ بستن‌ لوله‌هاي‌ زنان‌ (توبكتومي‌)بسياري‌ از زنان‌ پس‌ از بستن‌ لوله‌ها پشيمان‌ شده‌ كه‌ ما حكم‌ مسأله‌ را نمي‌دانستيم‌بيمارستان‌ حضرت‌ زينب‌ كه‌ تمام‌ كارمندانش‌ زن‌ هستند ، يكسره‌ مشغول‌ توبكتومي‌ مي‌باشدارائۀ برگ‌ تنظيم‌ خانواده‌ ، شرط‌ اصلي‌ مساعدت‌ كميته‌هاي‌ امداد مي‌باشد

مطلب‌ پنجم‌ :
عدم‌ رجوع‌ به‌ اعلام‌ شيعه‌ و مراجع‌ زمان‌ حاضر ، در كاهش‌ جمعيّت‌چرا استكبار در زمان‌ جنگ‌ نخ‌ بخيه‌ را ممنوع‌ كرده‌ بود و اينك‌ دلارها را مجّاناً ميدهد ؟!

مطلب‌ ششم‌ :
نظر حضرت‌ آية‌ الله‌ خامنه‌اي‌ در امر كاهش‌ جمعيّت‌

مطلب‌ هفتم‌ :
تأكيد و ترغيب‌ اسلام‌ بر كثرت‌ اولاد و حامله‌ شدن‌ زنان‌اگر از اوّل‌ به‌ گفتار حضرت‌ علاّمه‌ عمل‌ كرده‌ بودند امروز در تمام‌ رشته‌هاي‌ پزشكي‌ زنان‌ مستكفي‌ بوديم‌دانشكده‌هاي‌ پسران‌ و دختران‌ لزوماً بايد مجزّا گردنداختلاط‌ پسران‌ و دختران‌ در دانشگاه‌ موجب‌ تشتّت‌ افكار و بالاخره‌ بي‌سوادي‌ آنهاست‌لزوم‌ تشكيل‌ سازماني‌ بنام‌ «حِسبه‌» در حكومت‌ اسلام‌ذكر برخي‌ از مشكلات‌ دختران‌ در نامۀ دوشيزه‌اي‌ به‌ مؤلّف‌اختلاط‌ دختران‌ و پسران‌ ، عصمت‌ دروني‌ هر دو را آتش‌ زدشيوه‌ها و محبّتهاي‌ اروپائيان‌ و آمريكائيان‌ همگي‌ فاسد و متعفّن‌ است‌تمدّن‌ غرب‌ به‌ زنان‌ حيات‌ نداد ؛ آنان‌ را در هلاكت‌ افكندعدم‌ جواز ورود زنان‌ به‌ مجلس‌ شوري‌استدلال‌ به‌ آيۀ : وَقَرْنَ فِي‌ بُيُوتِكُنَّ در «رسالۀ بديعه‌» بر عدم‌ جواز ورود زنان‌ به‌ مجلس شوري‌ناقد كلام‌ علاّمه‌ بايد وارد بحث‌ شود نه‌ آنكه‌ فقط‌ بگويد : اينكه‌ درست‌ نيست‌ !بدون‌ در نظر گرفتن‌ صدر و ذيل‌ و قرائن‌ كلام‌ ، نمي‌توان‌ آنرا تضعيف‌ نمودحذف‌ قسمتهائي‌ از عبارات‌ «نور ملكوت‌ قرآن‌» توسّط‌ نويسندۀ سرمقالۀ مجلّۀ «حوزه‌»نادرست‌ بودن‌ ايراد نويسندۀ سرمقالۀ مجلّۀ «حوزه‌» به‌ گفتار حقير در «أنوار الملكوت‌»نويسنده‌ سرمقالۀ مجلّۀ «حوزه‌» ، طبق‌ اصول‌ غرب‌زدگي‌ بر كلام‌ مؤلّف‌ ايراد گرفته‌ است‌امروزيها نمي‌فهمند كه‌ كارهاي‌ مختصّۀ زن‌ ابداً منافاتي‌ با حمل‌ او ندارد

مطلب‌ هشتم‌ :
آمريكا براي‌ قطع‌ نسل‌ سرخپوستان‌ ميليونها زن‌ را توبكتومي‌ نمودانتشار مرض‌ ايدز در مصر ، توسّط‌ آمريكا ، انگليس‌ و اسرائيل‌آمريكا با ارسال‌ جاسوسان‌ مبتلا به‌ ايدز قصد دارد نسل‌ كشور مصر را هلاك‌ كند

مطلب‌ نهم‌ :
آمار23 تلفات‌ زنان‌ و مردان‌ در خصوص‌ بستن‌ لوله‌رضايت‌ به‌ بستن‌ لوله‌ها ، با فريب‌ و پنهان‌ داشتن‌ از نظريّۀ علماء بوده‌ است‌معاون‌ وزير بهداشت: 80 هزار مرد و يك ميليون زن‌ وازكتومي‌ و توبكتومي‌ شده‌اندستودن‌ مجلّۀ «دانشمند» خانم‌ دكتر نفيس‌ صديق‌ : مجري‌ عوامل‌ امپرياليسم‌ راخوشحالي‌ دكتر حاتمي‌ از پذيرش‌ كاهش‌ جمعيّت‌ در ايران‌ و تأسّف‌ از عدم‌ پذيرش‌ آمريكامعرّفي‌ شخصيّت‌ مدير و برنامه‌ريز طرح‌ قطع‌ نسل‌ : خانم‌ دكتر نفيس‌ صديق‌پنج‌ سؤال‌ مؤلّف‌ از خانم‌ دكتر نفيس‌ صديق‌ كه‌ حتماً بايد جواب‌ دهندآيا خانم‌ دكتر نفيس‌ ، كنترل‌ جمعيّت‌ را در اسرائيل‌ هم‌ اجرا مي‌نمايند ؟تنها جائي‌ كه‌ شعار «فرزند كمتر ، زندگي‌ بهتر» وجود ندارد اسرائيل‌ است‌اگر منظور خدمت‌ بود ، بايد در طبقه‌ مرفّه‌ أمر به‌ تكثير فرزندان‌ مي‌نمودنداسف‌ آور است‌ كه‌ يك‌ دكتر زنان‌ ، توبكتومي‌ را در كشورهاي‌ اسلامي‌ بكار بسته‌ است‌اگر زن‌ بچّه‌ بزايد و دنبال‌ كمال‌ برود ، همۀ ملّت‌ خود را حيات‌ بخشيده‌ است‌سياستهاي‌ بين‌ المللي‌ كنترل‌ جمعيّت‌ دنبالۀ نقشه‌هاي‌ انگليس‌ است‌اشاعۀ بي‌حجابي‌ و شرابخواري‌ و بيكاري‌ از دستورات‌ اكيدۀ انگلستان‌ بوداز راه‌ تبليغات‌ تلويزيون‌ و راديو و مجلاّت‌ و روزنامه‌ها ، عقل‌ مردم‌ را ربودندآمريكا ساليانه‌ 9 ميليارد دلار صرف‌ تبليغات‌ عليه‌ ملّتهاي‌ مستضعف‌ مي‌كندزن‌ بودن‌ ، مسلمان‌ و پزشك‌ بودن‌ دكتر نفيس‌ صديق‌ علّت‌ انتصاب‌ ايشان‌ بوده‌ است

‌مطلب‌ دهم‌ :
ردّ فلسفۀ مالتوس‌ و مالتوس‌ گرايان‌فلسفۀ مالتوس‌ و مالتوس‌ گرايان‌ ، انهدام‌ جمعيّت‌ ميباشد«دوكاسترو» پروفسور برزيلي‌ ، فلسفۀ مالتوس‌ را درهم‌ پيچيدمجلّۀ «رابطة‌ العالم‌ الإسلاميّ» مفصّلاً به‌ ردّ مقالۀ مالتوس‌ گرايان‌ پرداخته‌ است‌مشكله زيادي جمعيّت‌ نيست‌ ، بلكه عدم توزيع صحيح و استفاده‌ از امكانات‌ است‌امكانات‌ مالي‌ و شبكه‌هاي‌ وسيع‌ تبليغاتي‌ در اختيار مبلّغان‌ مالتوس‌ گرائي‌ است‌انديشمندان‌ استعمار زده‌ تنها راه‌ حلّ مشكل‌ اقتصادي‌ را داشتن‌ ايدئولوژي‌ غربي‌ مي‌داننددر كشورهاي‌ صنعتي‌ كندي‌ رشد جمعيّت‌ علّت‌ توسعۀ اقتصادي‌ نيست‌ بلكه‌ معلول‌ آنست‌مشكل‌ جهان‌ سوّم‌ نداشتن‌ حكّام‌ بصير و عادل‌ است‌ ، نه‌ فزوني‌ جمعيّت‌ و شرائط‌ اقليمي‌تشويق‌ روستائيان‌ به‌ راحت‌طلبي‌ ، روستاها را خراب‌ نموده‌ است‌استعمار با تشويق‌ به‌ ورزش‌ ، مردم‌ را سرگرم‌ ميكند ؛ و از دانشهاي‌

اصيل‌ مي‌اندازدرواج‌ ورزش‌ در آرژانتين‌ و برزيل‌ براي‌ آنست‌ كه‌ اين‌ دو كشور غارت‌ زده‌ لحظه‌اي‌ بخود نياينددر اثر كار و فعّاليّت‌ مي‌توان‌ تمام‌ زمينهاي‌ حاصلخيز مملكت‌ را مانند ژاپن‌ و هلند آباد نمودمنظور از تقسيم‌ اراضي‌ ، اصلاح‌ كشور نبود ؛ و نتيجه‌اي‌ حاصل‌ نشدنادرستي‌ مقالۀ بعضي‌ از أجلّه‌ كه‌ جانبداري‌ از كنترل‌ مواليد نموده‌اندبسيج‌ امّت‌ در جهت‌ مطلوب‌ ، وظيفۀ حكومت‌ اسلام‌ است‌تَزَوَّجُوا فَإنِّي‌ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الامَمَ غَدًا فِي‌ الْقِيَامَةِروايات‌ ، اختصاص‌ به‌ زمان‌ پيغمبر ندارد ؛ سياق‌ آنها از تخصيص‌ إبا داردقدرت‌ استعمار و خيانت‌ حكّام‌ مسلمين‌، اسرائيل را برپا نموده ‌است‌؛ نه كارداني‌ آنهااستعمال‌ آي‌.يو.دي‌ ، دو اشكال‌ دارد : سقط‌ جنين‌ ؛ نگاه‌ و لمس‌ اجنبي‌جميع‌ داروهاي‌ ضد حاملگي‌ مضرّ ميباشندفقيه‌ نمي‌تواند تشخيص‌ عقيم‌ شدن‌ در صورت‌ بستن‌ لوله‌ را بر عهدۀ عوامّ بگذارددر موضوعات‌ مستنبطه‌ ، تشخيص‌ بعهدۀ فقيه‌ است‌ نه‌ عرف‌

مطلب‌ يازدهم‌ :
آمار مساعدتهاي‌ سازمانهاي بين‌المللي به‌ ايران در امر كاهش‌ جمعيّت‌آمار دلاري‌ كه‌ ايران‌ براي‌ نسل‌كشي‌ ، از سازمان‌ ملل‌ متّحد مجّاناً يا قرضاً گرفته‌ است‌بس‌ است‌ گزيدگي‌ بدن‌ ما از نيشهاي‌ ديرين‌ استعمار ! اينك‌ چرا ؟!لاروش‌ : طرح‌ نظم‌ نوين‌ جهاني‌ آمريكا با كمك‌ اروپا ، آمريكا را به‌ سقوط‌ دائمي‌ مي‌كشاندطرح‌ بوش‌ منجرّ به‌ هلاكت‌ ، فقر ، نابودي‌ ، قحطي‌ جهان‌ سوّم‌ ميشودنظم‌ نوين‌ براي‌ از ميان‌ بردن‌ اقتصاد و رشد ملّتهاي‌ ضعيف‌ با ماسك‌ حمايت‌ است‌اعتراف‌ سازمان‌ ملل‌ ، به‌ خطا و غلط‌ كاري‌ خود ، ناشي‌ از نفوذ دول‌ استعمارگرنقشه‌هاي‌ خائنانۀ كفّار خارجي‌ و منافقين‌ داخلي‌ ، كشور را به‌ تباهي‌ كشانده‌ است‌مشكل‌ اصلي‌ ، توازن‌ جمعيّت‌ است‌ ؛ نه‌ افزايش‌ جمعيّت

‌مطلب‌ دوازدهم‌ :
حرمت‌ بستن‌ لوله‌هاي‌ مرد و زن‌ و ديه‌ آن‌استدلال‌ به‌ آيۀ : فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَهِ در حرمت‌ بستن‌ لوله‌هاي‌ زن‌ و مردتوبكتومي‌ و وازكتومي‌ از مصاديق‌ واضحۀ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَهِ مي‌باشداجماع‌ مسلمين‌ ، حتّي‌ از عامّه‌ قائم‌ است‌ بر حرمت‌ نقص‌ اعضاءكلمات‌ فقهآءِ اسلام‌ بر تعلّق‌ ديه‌ كامله‌ به‌ بستن‌ لوله‌هاديه‌ زنان‌ و مرداني‌ كه‌ عقيم‌ شده‌اند بر عهدۀ سازمانهائي‌ است‌ كه‌ در اين‌ امر دخالت‌ داشته‌اند

مطلب‌ سيزدهم‌ :
ضدّيّت‌ فلسفۀ إسلام‌ و روح‌ ايمان‌ با كاهش‌ جمعيّت‌اعتقاد به‌ روزي‌ رساندن‌ خدا ، از مسلّميّات‌ قرآن‌ و حكمت‌ اسلام‌ است‌يهود ميگويند : دستهاي‌ خدا بسته‌ و زنجير شده‌ ؛ و روزي‌ نميتواند برسانديهود كينۀ ديرينه‌ و حسد و عداوت‌ با مسلمانان‌ را دارنديهوديان‌ عملاً مردم‌ تنگدل‌ و مادّه‌ پرست‌ و مُعرض‌ از عالم‌ غيب‌ هستندآيۀ قرآن‌ دالّۀ بر أمر به‌ نكاح‌ ، و تحذير از ترس‌ فقر و معيشتاستدلال‌ براي‌ كمي‌ فرزند به‌ قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ مردود ميباشدكفّار پيوسته‌ مبتلا به‌ آثار اعمال‌ خود ميشوند تا بكلّي‌ نابود گردندفقراتي‌ از دعاي‌ امام‌ سجّاد عليه‌ السّلام‌ دربارۀ‌ مسلمين‌ترجمۀ دعاي‌ امام‌ سجّاد عليه‌ السّلام‌ دربارۀ‌ مسلمين‌

 

[divider]

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا