نظر امام رضا (ع) درباره حفظ الصحه در بهار

🟣 در بیان احوال شهرهای رومیّه و کیفیّت تدبیر آن

🟣 از برای تو آنچه سزاوار است ذکر او از تدبیر فصول سنه و ماه‌های رومیّه که واقعه‌ای در آن سال است در هر فصلی علی حده و آنچه استعمال باید نمود از اطعمه و اشربه

🟣 و از آنچه اجتناب باید نمود و کیفیّت حفظ صحّت فرمود می‌فرمایند: «امّا فصل ربیع، پس او روح زمان است و اعدل فصول است و نموّ اجساد و تربیت او در آن است و به منزلۀ روح است در بدن.»

🟣 و اوّل ماه او آذار است و عدد ایّام اوسی روز است، و در آن ماه تطیب لیل و نهار است و تفتیح مسامات زمین می‌شود و دفع می‌شود سلطنت بلغمی که مخالف با بدن است و دفع امراض بلغمی می‌شود

🟣 در آن فصل و استعمال بکن در آن فصل اغذیۀ لطیفه و گوشتهای لطیفه و زردۀ تخم مرغ نیم برشت و بنوش شراب حلال را که بعد از این مذکور می‌شود با آب

🟣 و اجتناب نما از خوردن پیاز و حوامض که مضرّ اعصاب است و بسیار نافع است در آن ماه شرب مسهلات موافقه تا اینکه تنقیۀ بدن نمایند از فضول متولّده در شتاء و استعمال بکن فصد و حجامت را تا اخراج نماید خون فاسد را.

🟣 ماه دوم، نیسان است و ایّام او سی روز است و روز او اطول از شب اواست و قّوّت می‌گیرد مزاج فصل و کمال اعتدال هم می‌رساند و حرکت می‌کند خون بالطّبع و می‌وزد در او بادهای مشرقیّه که مشهور به باد صبا است

🟣 و تغذیه نما درآن از اغذیۀ مشویه مثل کباب‌های لطیفه و جمیع چیزهایی که ترتیب از سرکه می‌دهند مثل زیرباج و سکباج و لحوم صید مثل کبک و طیهوج و درّاج و آهو و امثال آن

🟣 و ترک نما در این ماه جماع را و روغن بمالید در حمام بدن را و آب نخورید در حال گرسنگی و ببو‌یید ریاحین و گلهای معطّره و جمیع روایح عطره را.

🟣 ماه سوم، ایار است سی و یک روز است صاف می‌شود بادها از غبار و متضرّر نمی‌شوند ابدان از آن ریاح و اواخر فصل ربیع است

🟣 و نهی فرموده اند در او خوردن چیزهای شور و گوشت‌های غلیظه را مثل گوشت کله و پاچۀ گوسفند و گوشت گاو و خوردن شیر را، فرموده اند که حمام نفع می‌کند در آن ماه در اوّلِ روز؛ و مکروه دانسته اند ریاضت را قبل از غذا.

ش

[divider]

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا