غذاهای مقوی نیروی جنسی – بخش دوم

غذاهای مقوی نیروی جنسی

….. سپس حکیم می فرماید اگر این سه ویژگی در یک غذا باشد، چه بهتر و الا برای نیل به این مقصد، از دو یا سه مورد مذکور باید کمک گرفت. وی در ادامه خوراکی هایی را معرفی می کند که دارای هر سه خاصیت اند:

«اما آنچه در وی هر سه حاصل است نخود است و لوبیا و گزر و شلغم و آنچه بدین ماند و آنچه در وی یکی معنی یا دو معنی حاصل است چون باقلی و پیاز و آنچه بدین ماند اما باقلی غذا بسیار دهد و در وی رطوبتی فزونی است که از وی بادها تولد کند لکن درو حرارتی نیست که از آن رطوبت بخاری و بادی برانگیزد پس اگر چیزی گرم که مزاج او خشک بود و ضد منی نباشد با وی ترکیب کنند چون اندکی زنجبیل و دارپلپل و شقاقل هر سه معنی از وی حاصل آید و آب باد زیادت کند.»

حکیم ممدوح به برخی مواد خوراکی که دارای هر سه ویژگی مورد نظر در امر تولید منی و ریح منعظه است و نیز به خوراکی هایی که تنها یک یا دو ویژگی مورد نظر را دارا هستند، اشاره کرده و چگونگی استفاده از هر یک را برای وصول به مطلوب، به درستی بیان کرده است. لیکن برای آشنایی بیشتر خوانندگان شرح مختصری ارائه می شود:

نخود (حمّصْ): طبیعت آن در دوم گرم است اما در خشکی و تری، تازه سبز آن را در اول تر و غیرتازه را در اول خشک دانسته اند.

نخود ملیّن طبع است یعنی باعث بهبود عملکرد شکم و دفع مدفوع می شود. مدر است یعنی ادرار، خون حیض و عرق آور است. افزایش دهنده شیر زنان شیرده است. مولد منی و مبهّی (تقویت کننده نیروی جنسی) است. مسمن بدن یعنی چاق کننده است. مقوی حرارت غزیزی است. مولد خون صالح و کثیرالغذاست. بالخاصیت جهت درد سینه و قروح شش نافع است. اگر نخود را با شیر تازه میل کنند، برای گرفتگی صدا که از خشکی ایجاد شده باشد، بسیار مفید است؛ به شرط آنکه با گرفتگی صدا، تب همراه نباشد و اگر با آن تب باشد باید نخود را با آب بخورند.

یک خاصیت نخود که آن را از سایر حبوبات متمایز ساخته آن است که اگر به طور مرتب هر شب مقداری از آن را در آب بخیسانند و صبح، ابتدا نخودها را خام بجوند و بخورند سپس آب منقوعش را با کمی عسل شیرین کرده و بنوشند برای اعاده شهوت جماع مأیوسین بی عدیل است.

لوبیا سفید: لوبیای دارای طبیعتی مایل به اعتدال است. لوبیا سفید محرک باه است. لوبیا سفید مولد منی است. در زنان شیرده باعث افزایش شیر آنان می شود. برای افرادی که از کمی ادرار شاکی هستند مفید است زیرا مدر بول است. در باز کردن و به جریان انداختن خون حیض کارآمد است.

گزر یا جزر یعنی هویج ایرانی: طبیعت جزر در دوم گرم و تر است. مُبَهّی است یعنی نیروی جنسی را زیاد می کند. ملطف است یعنی باعث می شود که مواد غلیظ، لطیف و رقیق شوند. این امر موجب آن می شود که غذا به سرعت در قلب، تبدیل به روح حیوانی شود. افزایش دهنده ادرار است. مفتّح سدّۀ جگر است یعنی سده ها و راه بندان های کبدی را باز می کند. قاطع بلغم، مقوّی معده و ملین است. مربای جزر به غایت مبهّی، مقوّی احشاء، رحم و هاضمه است.

شلجم یا شلغم: شلغم، بری (یعنی بیایانی) و بستانی دارد. معمولاً نوع مأکول آن بستانی است. طبیعت بستانی آن در اول دوم گرم و در اول تر است؛ شلغم از جهت تغذیه، جزو خوراکی های کثیرالغذا به شمار می رود. مهیّج باه است یعنی باعث به هیجان آمدن نیروی جنسی است. مدرّ بول یعنی افزایش دهنده ادرار است. برطرف کننده سرفه است. ملیّن طبع است. خوردن شلغم گرم سینه را نرم می کند و دفع بلاغم را تسهیل می کند. با این که خود شلغم نفاخ و دیرهضم است، اما ترشی آن بی نفخ است. برای ترشی شلغم خواصی از این قبیل ذکر کرده اند: ملطف رطوبات، مقوّی احشاء، مشهّی (زیاد کننده) اشتهاست. همچنین اگر شلغم را در خمیر بگیرند و در زیر آتش بگذارند تا کاملاً بپزد، مصرف آن در تحریک نیروی جنسی بیشتر از مخلَّلِ (ترشی) آن است. زیرا رطوبت فضلیه وریاح آن در جوف خمیر به طور کامل به تحلیل نمی رود.

باقلی: طبیعت باقلی تازه در اول سرد و تر است. اما باقلی خشک، دارای طبیعتی سرد در اول و خشک در دوم است.

باقلی مقوی باه است. سریع الانحدار است یعنی به سرعت از معده عبور می کند. باقلی باعث سده نمی شود.

باقلی با قوّۀ محلله و منضجه است. باقلی دارای رطوبت فضلیّه است. لذا به خاطر وجود رطوبت فضلیه، اگر همراه با ماده ای که دارای حرارت مناسب تولید منی است، مصرف شود؛ برای تقویت نیروی جنسی مفید است. باقلی برای زخم روده مفید است باقلی در تنقیۀ سینه و شش از مواد زاید بسیار مفید است. باقلی برای تقویت شش و منع انصباب یعنی ریختن مواد رقیق از دماغ به آن مفید است.

بصل یا پیاز: طبیعت پیاز در آخر سوم گرم و در اول سوم خشک است. پیاز دارای رطوبت فضلیّه است. مُفَتِّح است یعنی پیاز دارای خاصیت باز کنندگی سُده است. پیاز مقوی شهوتین است یعنی اشتهای به غذا و اشتهای به آمیزش جنسی را تقویت می کند به خصوص که با گوشت چرب پخته شود. مدرّ بول و حیض است. مطبوخ مهرّای آن کثیرالغذا و ملین طبع است. اگر پیاز را با چربی بپزند برای تنقیه شش و سینه از اخلاط لزجه مفید است.

توضیح مهم: با دقت در کلام حکیم، در می یابیم که آن ماده خوراکی ای در تقویت باه مفید است که یا به تنهایی دارای اسباب منعظه باشد؛ مانند نخود و لوبیا که هر یک به تنهایی هم کثیرالغذا، هم بادناک و هم دارای حرارت منفخه برای تولید باد یا ریح منعظه است. یا دارای یکی دو تا از اسباب سه گانه مذکور باشد. مانند باقلی و پیاز که این مواد دارای خاصیت کثیرالغذایی و رطوبت فضلیه اند؛ لیکن نیازمند ماده ای گرم اند تا بتواند رطوبت فضلیه را به ریح منعظه تبدیل نماید. حال لازم است برای تکمیل مطالب ارایه شده در رابطه با معنی الفاظی که در این نوشتار مکرراً آورده شده است مانند ریح، نفخ، مبهی، رطوبت فضلیه، توضیحاتی داده شود. همچنان که پیش تر درباره لفظ کثیرالغذا مطالبی بیان شد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا
بستن