فالج

 

?نکته های شنیدنی?

#فالج

?استرخاء هر عضوی که باشد در عرف اطباء اما فالج احدی، شقی البدن باشد و باعث آن خلطی بلغمی باشد که مسالک روح نفسانی را بسته باشد، علامت آن بطلان حس و حرکت بود و نبض بطیء و متفاوت بود و قاروره او سفید بود، مادامی که رنگ عضو مفلوج متغیر نشده باشد، امید بر شفا باشد.

✳ علاج: تا چهار روز هر روز غذا کم کنند و مداوا نکنند و از ادویه قویه هیچ ندهند و باید گوشت تازه و دارچینی غرا دهند و به جای آب ماء العسل بخورند، بعد از چهار روز جلابی با این حب خورند: صبر سقوطری یک مثقال، بوزیدان و ماهیزهرج و تربد چرب کرده از هر یک دو دانگ، غاریقون و انیسون و شحم حنظل از هر یک دانگی، نمک هندی دو دنگ، کوفته و بیخته و به آب رازیانه بسرشتند و حب سازند و دفعه دو مثقال مفید باشد و حب منتن و اطریفل که مقوی باشند با ایارج و اسطوخودوس، اما تا چهارده روز نگذرد به ادویه قویه عمل ننمایند و حب منتن این است: هلیله کابلی پنج مثقال، سکبیج و اشق و جاوشیر و حرمل و صبر سقوطری از هر یک چهار مثقال، مقل ازرق و شحم حنظل و سنا مکی و انزروت از هر یک دو مثقال، فرفیون و جند بیدستر و سقمونیا از هر یک نیم مثقال، زعفران و قرنفل از هر یک دو دنگ، ادویه خشک را کوبیده و بیخته، صموغ در آب کنند تا حل شود و حب کنند و دفعه یک مثقال و نیم بخورند، غذا آب گوشت مرغ با دارچینی و صهتر و خردل و گوشت آهو و گوشت جانوران وحشی، بهتر است. گوشت کبوتر به غایت نافع است.

پی نوشت:

شقی البدن: شقاوت بدن

صموغ: صمغ ها، شیره درخت

?منبع: حدیقه الطب/ص۴۱/عبدالجواد بن ابوالقاسم اصفهانی.

کدمطلب: ‌ 970329  11pc‌

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا