آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: مار گزیدگی
نکته های شنیدنی: مار گزیدگی

نکته های شنیدنی: مار گزیدگی

#سموم_گزشها

??مار گزیدگی

?نافع است برای گزش مار اول اینکه بالای موضع را محکممم ببندند یا اگر افعی گزیده موضع را قطع کنند

بعد از آن خوردن شیر و شراب صرف

و خوردن روغث گاو و عسل که باهم خوب گرم کرده باشند چند مرتبه مفیداست

و گذاشتن محجمه بر موضع گزیده شده و ضماد نمایند بعد از آن با پیاز کوبیدت

?دارویی مجرب جهت گزش مار:

جند بیدستر و مر و فلفل و زرنیخ سرخ از هر یک نیم درم

تخم شبت ده درم با میفختج معجون ساخته ، مثل جوز و کمتر و بیشتر به قدر احتیاج و مناسب سن بنوشند.

?و صفت تریاقی که مجرب است:

فلفل سفید و قورقاشرا و فرنجمشک و بذرالبنج از هر کدام پنج درم ،زراوند طویل و جنطیاتا و پیاز عنصل و جدوار و زعفران از هر کدام چهار درم ، حب الغار و افیون و مر صاف از هر یک هفت درم و سنبل عاقرقرحاو جند بیدستر از هر کدام یک درم با سه برابر ادویه عسل سرشته و معجون سازند.

? تریاقی دیگر جهت گزش افعی؛شونیز یک جزء فلفل یک جزء زراوند مدحرج و جند بیدستر از هر کدام ربع جزء به عسل معجون سازند و قدر یک جوز طلا نمایند

و نفع مبکند آشامیدن یک رطل از شیره کرنب با دو رطل نبیذ و یا خوردن ۳درهم سلیخه با ماءالعسل

و خوردن عدس نافع است بسیار البته بعد از آنکه موضع را به قطران مالیده باشند

و آشامیدن چهار وقیه سرکه جوشانیده و آشامیدن آب برگ شفتالو و آب مرزنجوس و فلفل و سداب و حلتیت باشراب

و آشامیدن پوست زراوند مدحرج سه درهم و باچهار اوقیه سرکه گرم کرده و همچنین خوردن تخم یونجه باندازه سه کفلمه که روی آن سرکه نوشیده شود.

???وهیچ چیز جهت گزش افعی نافعتر از تریاق الافاعی اگر در دسترس باشد نیست.

پی نوشت: کرنب:کلم سنگ کلم قمری

قور قاشرا:فقط در تحفه این اصطلاح آمده و معنی آن یافت نشد

میفختج:دوشابی که انقدر جوشیده و قوام آمده

محجمه:محل حجامت،شاخ حجامت،شیشه حجامت

شراب صرف:شراب خالص و محض

منبع: تحفه سلیمانیه ص۲۱۲

کد مطلب: ‌۹۶۰۹۱۲ ۱۱pc

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *