آخرین خبرها
خانه / بخش ویژه (برگ 50)

بخش ویژه

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش سوم

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش سوم

🌾 نکته های شنیدنی 🌾 #بیماریهای_معده_۳ ✴درمان تخمه و رطوبت معده ناشی از خوردن میوه های تر ؛ زنجبیل ده درم تربد سه درم شکر پانزده درم، سفوف سازند و از یک مثقال تا دو درم بنوشند ، شکم را نرم میسازد و تخمه را دفع میکند. ✴داروییکه تخمه را حل میکند و طعام را نضج میدهد. زنجبیل، فلفل، مصطکی، ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش نهم)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش نهم)

صرع 🌱🌱مضرات صاحب صرع؛ صاحب صرع باید از خوردن سیر و پیاز و ترتیزک و گندنا و باقلی خصوصا کرفس و شرب شراب و بوکردن بوهای بد مثل کبریت و قطران و قیر و جیف بواسطه آنکه هر گاه باشد که در ساعت باعث هیجان صرع شود،. کد مطلب:‌ ۹۶۰۹۱۹ ۹pc ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: حزاز

نکته های شنیدنی: حزاز

#بیماریهای_پوست_و_مو 🔆[حزاز] ✨نفع میکند حزاز را طبیخ چغندر و یا آرد نخود و شنبلیله و یا لعاب خردل و مرار علاج حزاز را،تراشیدن دایم و چرب کردم در شب و صبح به حمام رفتن پی نوشت: حزاز:نوعی کچلی،بعضی اقوال به شوره سر معنی کرده اند طبیخ:پخته کد مطلب: ‌۹۶۰۹۲۶ ۲pc ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: علایم هشدار دهنده بیماری ها (بخش پایانی)

🔆حائض گشتن زن باردار در اوقات مقررهء حیض منذر به اسقاط است. 🔆و هر گاه شیر از پستان زن باردار روان شود دلیل آن باشد که طفل را در شکم ضعفی عارض شده و بیمار است. اجمالا اینکه تغییر هر چیزی از عادت مقررهء خود از شهوت یا براز یا یا نوم یا بول یا عرق یا خارش بدن یا ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش اول

نکته های شنیدنی: بیماری های معده - بخش اول

 🌾 نکته های شنیدنی 🌾 #بیماریهای_معده_۱ ✴ضعف معده و دیرگذشتن غذا از معده: گلقند شکری بمقدار ده درم باآب  جوشانیده گرم، آنقدر که دهن و حلقوم را نسوزاند. و اگر با گلقند نیم درم مصطکی تا یک درم و دودانگ عود خام  تا نیم درم بنوشند بسیار تقویت معده مینماید. ✴اگر برودت و بدی هضم در معده زیاد باشد: در ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: شپش

نکته های شنیدنی: شپش

#بیماریهای_پوست_و_مو 🔆قمل ✨در معالجه قمل بسیار بدن را شستن و از چرک پاکیزه داشتن و تبدیل جامه نمودن و کتان پوشیدن مانع تولید شپش است. و هرگاه زیبق کشته را با روغن مخلوط کرده،درصوف بسته،در گردن بیاویزند شپش را که بهم رسیده باشد میکُشد. ✨دوای دیگر؛ زرنیخ سرخ و مویزج و بوره و کندش را با سرکه طلا نمایند و ... ادامه مطلب »

بهداشت دندان

بهداشت دندان

#بیماریهای_لب_دهان_دندان چیزهاییکه دندان را پاک می سازد و حفره های آنرا از بین میبرد👇👇👇 نمک اندرانی و جو سوخته و کف دریا و باقلی را به نسبتهای برابر کوفته و بیخته بر دندان بمالند. برای نکهداری و جلا دادن بدندانها مالیدن هر روز عسل مفید است. پی نوشت: نمک اندرانی:نوعی نمک شفاف و بلوری بیخته: ساییده کد مطلب:‌ ‌۹۶۰۹۱۴ ۹pc ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: درد زبان 

نکته های شنیدنی: درد زبان 

#بیماریهای_لب_دهان_دندان 👅درد زبان نفع میکند درد زبان با سرخی و ورم: بعد از فصد و حجامت تخم خرفه و گشنیز خشک و سماق و عدس مقشر و صندل و گل سرخ و عاقرقرحا و کافور و پوست پروج و افیون را کوفته و بیخته بعد از مضمضه بر سرکه و گلاب ،بر گوشت دندانها چسبانیدن و احتیاط نمایند که چیزی ... ادامه مطلب »

رایحه درمانی 

🌾 نکته های شنیدنی 🌾 #رایحه_درمانی 👃یا استعمال مواد معطره 🔸آروما تراپی این واژه در سال ۱۹۳۶ برای اولین با توسط یک شیمیدان فرانسوی به نام « رنه موریس گاتفوس » که روی اثرات درمانی اسانس ها تحقیق می نمود ( بویژه اسانس اسطوخدوس ) مطرح شد. ( آشنایی با اسانسهای معطر و اثرات شفا بخش ) 🔻استعمال مواد معطره ... ادامه مطلب »