نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش سوم)

مالیخولیا(3)

?جهت جلب خواب و تسکین هذیان:
روغن بادام شیرین و خشخاش سفید و تخم کاهو و کدوی شیرین ،همه را مساوی در گل نیلوفر پروریده و ترتیب نموده باشند (شیره میکشند)از سه مرتبه تا ده مرتبه.
و میباید که نزدیک این روغن کافور نباشد،چون بیخوابی میآورد.

?توحش و حدیث نفس و تخیلات؛
معجونی که او را نام گذاشته اند به مفرح

صفت آن:گل سرخ سه جزء
سعد قرنفل_مصطکی_سنبل_زعفران از هر کدام یک جزء
تخم بادروج و قرفه و بسباسه و قاقله و مرو سفید و عود خام و فرنجمشک از هر کدام سه جزء
دواها را کوفته و بیخته
بگیرند از آمله خشک پنج مثقال و در شش برابر آن آب بجوشانند تا به ثلث آید،
بمالند و آب سفت و قرمز را صاف کنند و آن عسل داخل نموده بجوشانند تا آب تمام بسوزد
بعد از آن ادویه را با این عسل معجون سازند
مقدار شربت این معجون به قدر فندقی تا رفع توحش و حدیث نفس و پیدایش حال خوش
و اگر بخواهند و موافق مزاج دانند،هر ده مثقال ادویه را یم دانگ مشک داخل نمایند.

 

پی نوشت احیای سلامت:

توحش:ترس و وحشت بیعلت که از غلبه سودا ناشی میشود

حدیث نفس:با خویش سخن گفتن

منبع: تحفه سلیمانیه ص63_64

کد مطلب: ‍ ‌960919 3pc

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا
بستن