آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش سوم)
نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش سوم)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش سوم)

مالیخولیا(۳)

?جهت جلب خواب و تسکین هذیان:
روغن بادام شیرین و خشخاش سفید و تخم کاهو و کدوی شیرین ،همه را مساوی در گل نیلوفر پروریده و ترتیب نموده باشند (شیره میکشند)از سه مرتبه تا ده مرتبه.
و میباید که نزدیک این روغن کافور نباشد،چون بیخوابی میآورد.

?توحش و حدیث نفس و تخیلات؛
معجونی که او را نام گذاشته اند به مفرح

صفت آن:گل سرخ سه جزء
سعد قرنفل_مصطکی_سنبل_زعفران از هر کدام یک جزء
تخم بادروج و قرفه و بسباسه و قاقله و مرو سفید و عود خام و فرنجمشک از هر کدام سه جزء
دواها را کوفته و بیخته
بگیرند از آمله خشک پنج مثقال و در شش برابر آن آب بجوشانند تا به ثلث آید،
بمالند و آب سفت و قرمز را صاف کنند و آن عسل داخل نموده بجوشانند تا آب تمام بسوزد
بعد از آن ادویه را با این عسل معجون سازند
مقدار شربت این معجون به قدر فندقی تا رفع توحش و حدیث نفس و پیدایش حال خوش
و اگر بخواهند و موافق مزاج دانند،هر ده مثقال ادویه را یم دانگ مشک داخل نمایند.

 

پی نوشت احیای سلامت:

توحش:ترس و وحشت بیعلت که از غلبه سودا ناشی میشود

حدیث نفس:با خویش سخن گفتن

منبع: تحفه سلیمانیه ص۶۳_۶۴

کد مطلب: ‍ ‌۹۶۰۹۱۹ ۳pc

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *