آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش ششم
نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش ششم

نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش ششم

? نکته های شنیدنی ?

#بیماریهای_معده_۶

✴ضعف استمراء و بدی رنگ رو با معجون خبث الحدید:

هلیله سیاه و آمله و بلیله از هر کدام پنج درم، سنبل و اخذر و سعد و زنجبیل و فلفل و نانخواه و کندر از هر کدام پنج درم ، براده آهن نصف یا یکسوم داروهای ذکر شده

خبث الحدید را مثل سرمه ساییده یک هفته در سرکه بخیسانند و خشک کنند و بر روی آتش گذارند تا خشک شود و با عسل کف گرفته معجون سازند و هر روز دو مثقال بنوشند تا سه هفته

تقویت معده کند و قطع خون بواسیر و بسیاری قاعدگی و بول مینماید و برای خُلفه مفید است.

✴شراب خبث الحدید همین را نافع است: تخم کرفس ، رازیانه، انیسون، انجدان، سعتر، کاشم، کرویا گشنیز فلفل خرفه کندر و سنبل جوز بویا سعد خولنجان زنجبیل شونیز برگ سداب [زیره،نانخواه] از هر کدام یک مثقال و خبث الحدید ده مثقال، مجموعه ادویه را نیم کوفته ،یک شبانه روز در شش برابر وزن تمام دواها شراب تلخ قوی بخیسانند، بعد از آن بجوشانند تا به نصف دراید، بمالند و صاف کنند و هرروز ربع تا نیم رطل بیاشامند. نافع است جهت فربهی بدن و سردی بدن و معده و رنگ رو را نیکو سازد و هضم را قوت بخشد.

پی نوشت:

خبث الحدید:براده آهن

منبع: تحفه سلیمانیه ص ۱۲۸

کد مطلب:  ۹۶۱۱۱۲ ۶pc

 

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *