نکته های شنیدنی: بیماری های معده - بخش ششم اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش ششم
نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش ششم

نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش ششم

? نکته های شنیدنی ?

#بیماریهای_معده_۶

✴ضعف استمراء و بدی رنگ رو با معجون خبث الحدید:

هلیله سیاه و آمله و بلیله از هر کدام پنج درم، سنبل و اخذر و سعد و زنجبیل و فلفل و نانخواه و کندر از هر کدام پنج درم ، براده آهن نصف یا یکسوم داروهای ذکر شده

خبث الحدید را مثل سرمه ساییده یک هفته در سرکه بخیسانند و خشک کنند و بر روی آتش گذارند تا خشک شود و با عسل کف گرفته معجون سازند و هر روز دو مثقال بنوشند تا سه هفته

تقویت معده کند و قطع خون بواسیر و بسیاری قاعدگی و بول مینماید و برای خُلفه مفید است.

✴شراب خبث الحدید همین را نافع است: تخم کرفس ، رازیانه، انیسون، انجدان، سعتر، کاشم، کرویا گشنیز فلفل خرفه کندر و سنبل جوز بویا سعد خولنجان زنجبیل شونیز برگ سداب [زیره،نانخواه] از هر کدام یک مثقال و خبث الحدید ده مثقال، مجموعه ادویه را نیم کوفته ،یک شبانه روز در شش برابر وزن تمام دواها شراب تلخ قوی بخیسانند، بعد از آن بجوشانند تا به نصف دراید، بمالند و صاف کنند و هرروز ربع تا نیم رطل بیاشامند. نافع است جهت فربهی بدن و سردی بدن و معده و رنگ رو را نیکو سازد و هضم را قوت بخشد.

پی نوشت:

خبث الحدید:براده آهن

منبع: تحفه سلیمانیه ص ۱۲۸

کد مطلب:  ۹۶۱۱۱۲ ۶pc

 

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *