نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش ششم

? نکته های شنیدنی ?

#بیماریهای_معده_6

✴ضعف استمراء و بدی رنگ رو با معجون خبث الحدید:

هلیله سیاه و آمله و بلیله از هر کدام پنج درم، سنبل و اخذر و سعد و زنجبیل و فلفل و نانخواه و کندر از هر کدام پنج درم ، براده آهن نصف یا یکسوم داروهای ذکر شده

خبث الحدید را مثل سرمه ساییده یک هفته در سرکه بخیسانند و خشک کنند و بر روی آتش گذارند تا خشک شود و با عسل کف گرفته معجون سازند و هر روز دو مثقال بنوشند تا سه هفته

تقویت معده کند و قطع خون بواسیر و بسیاری قاعدگی و بول مینماید و برای خُلفه مفید است.

✴شراب خبث الحدید همین را نافع است: تخم کرفس ، رازیانه، انیسون، انجدان، سعتر، کاشم، کرویا گشنیز فلفل خرفه کندر و سنبل جوز بویا سعد خولنجان زنجبیل شونیز برگ سداب [زیره،نانخواه] از هر کدام یک مثقال و خبث الحدید ده مثقال، مجموعه ادویه را نیم کوفته ،یک شبانه روز در شش برابر وزن تمام دواها شراب تلخ قوی بخیسانند، بعد از آن بجوشانند تا به نصف دراید، بمالند و صاف کنند و هرروز ربع تا نیم رطل بیاشامند. نافع است جهت فربهی بدن و سردی بدن و معده و رنگ رو را نیکو سازد و هضم را قوت بخشد.

پی نوشت:

خبث الحدید:براده آهن

منبع: تحفه سلیمانیه ص 128

کد مطلب:  961112 6pc

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد هوشمند سایت به شما
بستن
دکمه بازگشت به بالا