نکته های شنیدنی: در بیان طبیخات؛ خلیات - زیر باج اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: در بیان طبیخات؛ خلیات – زیر باج
نکته های شنیدنی: در بیان طبیخات؛ خلیات – زیر باج

نکته های شنیدنی: در بیان طبیخات؛ خلیات – زیر باج

‌ ???????
???
??
?
?
? نکته های شنیدنی ?

??در بیان طبیخات

?خلیات مثل سکباج :معرب سرکه با است که آش سرکه است.

ومقطع و ملطف و مبرد
و قاطع صفرا و مسکن غلیان خون
و مضر نحیف البدن
و مضر علل عصبانی و سوداوی و سرفه و سحج و ضعف معده و مثانه و رحم و قولنج و درد مفاصل.

?زیر باج: یا آش زیره مرکب از اسفیداج و سکباج

معتدل مایل به سردی
و موافق امزجهء اصحاء و صفراوی مزاجان معده و کبد حار

و مسکن مرهء صفرا و حدت اخلاط

و مفرح و مقطع بلغم و مفتح سدد
و جهت تبهای نائبه و شطر الغب نافع است.

که تاثیر او در اشیاء و منافع مثل سکنجبین .
و صلاحیت ندارد که اصحاء به آن مداومت کنند.

پی نوشت احیای سلامت:
خلیات:غذاهای ترش مانند آش سرکه ➖ مقطع:قطع کننده،بُرنده ➖ ملطف:رقیق کننده و نازک کننده ➖ مبرد:سرد کننده و خنک کننده(پایین آورنده حرارت بدن) ➖ غلیان:جوشش،هیجان ➖ نحیف البدن:لاغراندام و ضعیف ➖ سحج:خراشیدن و پوست باز کردن ➖ اسفیداج:شوربا(سفیداب!) ➖ سکباج:آش سرکه ➖ مره ی صفرا:گرم و خشک ➖ مفرح:نشاط آور و رافع کسالت ➖ مفتح:گشاینده (سده ها) ➖ تب نائبه:تب نوبه،تب روز مره ➖ شطرالغب:نوعی تب که یک روز شدید باشد یکروز ضعیف ➖ اصحا:افراد سالم و سلامت

منبع: حفظ الصحه ناصری ص ۲۶۸

کد مطلب: ۹۶۰۸۲۳۰۱pc

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *