نکته های شنیدنی: در بیان طبیخات؛ خلیات – زیر باج

‌ ???????
???
??
?
?
? نکته های شنیدنی ?

??در بیان طبیخات

?خلیات مثل سکباج :معرب سرکه با است که آش سرکه است.

ومقطع و ملطف و مبرد
و قاطع صفرا و مسکن غلیان خون
و مضر نحیف البدن
و مضر علل عصبانی و سوداوی و سرفه و سحج و ضعف معده و مثانه و رحم و قولنج و درد مفاصل.

?زیر باج: یا آش زیره مرکب از اسفیداج و سکباج

معتدل مایل به سردی
و موافق امزجهء اصحاء و صفراوی مزاجان معده و کبد حار

و مسکن مرهء صفرا و حدت اخلاط

و مفرح و مقطع بلغم و مفتح سدد
و جهت تبهای نائبه و شطر الغب نافع است.

که تاثیر او در اشیاء و منافع مثل سکنجبین .
و صلاحیت ندارد که اصحاء به آن مداومت کنند.

پی نوشت احیای سلامت:
خلیات:غذاهای ترش مانند آش سرکه ➖ مقطع:قطع کننده،بُرنده ➖ ملطف:رقیق کننده و نازک کننده ➖ مبرد:سرد کننده و خنک کننده(پایین آورنده حرارت بدن) ➖ غلیان:جوشش،هیجان ➖ نحیف البدن:لاغراندام و ضعیف ➖ سحج:خراشیدن و پوست باز کردن ➖ اسفیداج:شوربا(سفیداب!) ➖ سکباج:آش سرکه ➖ مره ی صفرا:گرم و خشک ➖ مفرح:نشاط آور و رافع کسالت ➖ مفتح:گشاینده (سده ها) ➖ تب نائبه:تب نوبه،تب روز مره ➖ شطرالغب:نوعی تب که یک روز شدید باشد یکروز ضعیف ➖ اصحا:افراد سالم و سلامت

[box type=”note”] منبع: حفظ الصحه ناصری ص 268 [/box]

کد مطلب: 96082301pc

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا