آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: در بیان طبیخ ها؛ مکبب و کباب
نکته های شنیدنی: در بیان طبیخ ها؛ مکبب و کباب

نکته های شنیدنی: در بیان طبیخ ها؛ مکبب و کباب

‌ ???????
???
??
?
?
? نکته های شنیدنی ?

#طبیخها

??در بیان طبیخها

?مکبب و کباب: عبارتست از گوشتی که به چوبی یا سیخی آهنی کشند

و بر روی آتش بگردانند تا بریان شود
اختلاف طبع آن به حسب اختلاف لحوم است.

باید که در برشتگی جمیع اجزای آن مساوی باشد.

و آن مولد خون و مبهی و مقوی و مسخن بدن و گرده و محرک باه و اشتها و موافق معدهء مرطوبین و مقوی اعصاب و دیر هضم و بعد از هضم مولد خون صالح و با سماق و گشنیز و فلفل و سایر ادویهء حاره حابس اسهال مرطوبی در محرور المزاج مورث صداع مصلح آن سکنجبین است و خوردن آب بعد از کباب بغایت مضر و کباب گوشت ماهی از حمله کبابهای لذیذ است و باید که در برشتگی جمیع اعضای آن مساوی باشد.

مولد خون صالح و محرک باه محرورین و مسمن بدن و مضر باردالمزاجین است.

پی نوشت احیای سلامت:

لحوم:گوشتها،جمع لحم

مبهی: بحرکت در آورنده قوه باه و افزاینده ماده آن

مسخن:گرم کننده

گرده:کلیه

حابس:مانع،دافع،جلوگیری کننده

باردالمزاجین:سردمزاجان

صداع:نوعی سردرد

منبع: حفظ الصحه ناصری ص۲۶۶

کد مطلب:‌۹۶۰۸۲۳۰۶pc

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *