نکته های شنیدنی: در بیان طبیخ ها؛ مکبب و کباب

‌ ???????
???
??
?
?
? نکته های شنیدنی ?

#طبیخها

??در بیان طبیخها

?مکبب و کباب: عبارتست از گوشتی که به چوبی یا سیخی آهنی کشند

و بر روی آتش بگردانند تا بریان شود
اختلاف طبع آن به حسب اختلاف لحوم است.

باید که در برشتگی جمیع اجزای آن مساوی باشد.

و آن مولد خون و مبهی و مقوی و مسخن بدن و گرده و محرک باه و اشتها و موافق معدهء مرطوبین و مقوی اعصاب و دیر هضم و بعد از هضم مولد خون صالح و با سماق و گشنیز و فلفل و سایر ادویهء حاره حابس اسهال مرطوبی در محرور المزاج مورث صداع مصلح آن سکنجبین است و خوردن آب بعد از کباب بغایت مضر و کباب گوشت ماهی از حمله کبابهای لذیذ است و باید که در برشتگی جمیع اعضای آن مساوی باشد.

مولد خون صالح و محرک باه محرورین و مسمن بدن و مضر باردالمزاجین است.

پی نوشت احیای سلامت:

لحوم:گوشتها،جمع لحم

مبهی: بحرکت در آورنده قوه باه و افزاینده ماده آن

مسخن:گرم کننده

گرده:کلیه

حابس:مانع،دافع،جلوگیری کننده

باردالمزاجین:سردمزاجان

صداع:نوعی سردرد

منبع: حفظ الصحه ناصری ص266

کد مطلب:‌96082306pc

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا