نکته های شنیدنی: عقرب گزیدگی

#سموم_گزشها

??عقرب گزیدگی

?علاج سم ناشی از گزش عقرب:گاورس و نمک را گرم کرده بر موضع گذارند
وخوردن پیاز وحلتیت و بندق و سیر نافع است

?تریاقی نافع جهت سم عقرب:
زراوند طویل و جنطیانا و حب الغار و مر و بیخ حنظل و بیخ افسنتین همه به نسبت برابر با عسل سرشته شود بقدر یک جوز بنوشد.

?دوایی دیگر جهت سم عقرب:
برگ سداب خشک و حلتیت و مر و زراوند طویل به اجزای برابر به عسل سرشته میل کنند.

?محل نیش را جند بیدستر و نفط سفید را بر موضع بمالند یا با زیتی که در آن سیر جوشیده باشد بمالند و اگر سیر بیابانی باشد بهتر

?و نفع میکند بالخاصیه گذاشتن نقره بر موضع و طلا کردن کبریت
و یا ضماد نمودن به خردل کوفته
و یا طلا کردن به فرفیون و زیت
و یا به فلفل و زیت
و یا مصرف یک درهم بندق هندی که معروف به رته میباشد
و میعه سائله به آب سرد و یا کفلمه کردن مقداری نمک ساییده و یک درهم شب

پی نوشت:

جند بیدستر: بیضه سگ آبی

طلا کردن: آنچه بر اندام مالندغلیظ آنرا ضماد و رقیق آنرا طلاکردن گویند.
بندق: فندق

میعه: صمغ درخت رومی که مانند کندر میسوزانند

کفلمه کردن: چیزی را در کف دست نهادن و خرد کردن و بر دهان ریختن

منبع: تحفه سلیمانیه ص 210

کد مطلب: ‌960912 9pc

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

پیشنهاد هوشمند سایت به شما
بستن
دکمه بازگشت به بالا