یک لحظه درنگ؛ اندکی تأمل در باب تناسب قیمت و کیفیت برخی محصولات غذایی فراوری شده

ﻟﯿﻤﻮ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ۸۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ، آبلیمو ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ ۴۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ، آﻓﺘﺎﺏﮔﺮﺩﺍﻥ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۷۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ، ﺭﻭﻏﻦ آﻓﺘﺎﺏﮔﺮﺩﺍﻥ ﻟﯿﺘﺭ ۴۵۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ، ﮔﻮﺟﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۲۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ، ﺭﺏ ﮔﻮﺟﻪ ﻗﻮﻃﯽ ۳۵۰۰ تومان.

در حالیکه ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ آﺑﻠﯿﻤﻮ ۴ ﮐﯿﻠﻮ ﻟﯿﻤﻮ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺭﺏﮔﻮﺟﻪ ۳.۵ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺟﻪ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ ﺭﻭﻏﻦ ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮﺩﺍﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۵ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻤه ﺭﺍ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﺪ.

 ﺳﻪ دلیل وجود دارد فرآورده های این محصولات اینقدر ارزان بدستمان میرسد:

ﯾﺎ ﺍﯾﻦها ﺍﺯ ﻣﯿﻮﻩ و گیاه مربوطه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧد و در تولید آنها اسانسهای غیر طبیعی و مواد شیمیایی بکار گرفته شده است.
ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻣﻌﻤﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺳﺖ که ۶۰ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻟﺒﺎﺱ ﺭﺍ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻭ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺒﺎﺱ ۱۲۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ بالای ۲۸۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯿﺮﺳﺪ.

 ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺭﺷﺪ ﺻﻌﻮﺩﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻥ، ﺩﯾﺎﺑﺖ، ﺍﻡ ﺍﺱ ﻭ … دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﺮﺩ.

[box type=”note”] منبع: واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف[/box]

تقلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا