آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: در بیان احوال گندم
نکته های شنیدنی: در بیان احوال گندم

نکته های شنیدنی: در بیان احوال گندم

🌿نکته های شنیدنی🌿

#در_بیان_احوال_گندم

بدان که در انواع حبوب، گندم با طبیعت انسان مشاکلت و مناسبت قوی تری دارد و غذای او، غذای محمود است اکثر مردمان را و خصوصاً ابدان معتدله را؛ زیرا که طبیعت او به اعتدال انسانی مشابه و مشاکل است و بهترین او، آن است که جرم او در صلابت و سخافت و بیاض و حمرت متوسط باشد و از گندم، آنچه صلب و به وزن، گران و به رنگ، سرخ باشد، غذای او غلیظ و بسیار بود و آنچه سفید، سست و سبک باشد، بر ضد این بود و گندم سیاه، ردی الغذا بود و او در طبع، معتدل است مایل به حرارت و در رطوبت و یبوست، متوسط.

🔸از فواید گندم آن است که:
اگر او را باب و بر گزیده سگ دیوانه نهند، منفعت رساند و اگر او را بخایند و بر اورام ضماد کنند، منفجر گرداند و خصوصاً به ناشتا و چون او را در میان دو قطعه آهن گرم کرده که سطح ایشان املس باشد سحق کنند، رطوبتی را که از آن حاصل آید بر قوبا طلا کنند، نافع بود و گندم نارسیده مولد ریاح و کرم های دراز گردد و آن چه در طبخ و نضج ناتمام باشد، احداث سدّه کند و از آن است که در جمیع اطعمه ای که از گندم سازند، استکمال نضج و صنعت آن واجب دانند.

💥برای درک‌ بهتر این متن به زبان ساده و روان در ذیل می آید:

پی نوشت:

▪مشالکت: همانند
▪محمود: نیک
▪ابدان: بدن ها، تن ها
▪صلابت: محکمی
▪سخافت: کم عقلی
▪بیاض: سفیدی
▪حمرت: سرخی
▪ردی: بد
▪یبوست: خشکی
▪باب: رایج
▪بخایند: بجوند
▪اورام: ورم ها
▪املس: تابان
▪سحق: ساییدن، مالیدن
▪قوبا: خشونت پوست
▪طلا کنند: بمالند
▪نضج: پختگی
▪سدّه: گرفتگی
▪ریاح: بادها
▪اطعمه: غذاها
▪استکمال: کامل کردن
▪صنعت: کار و پیشه

منبع: 📕منبع: دستور کلی تغذیه در طب ایرانی، تحفه الدستور شرف الدین طبیب شیرازی، به کوشش حقیقت دوست، صفحه ۶۲  

کدمطلب:‌۹۷۱۲۱۲ ۱۵PC

نکته های شنیدنی: در بیان احوال گندم

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *