آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: قرحه بینی
نکته های شنیدنی: قرحه بینی

نکته های شنیدنی: قرحه بینی

#بیماریهای_بینی

??قرحه بینی

?نفع میکند قرحه بینی را اینکه خبث فضهء صلایه کرده را به روغن مورْد مرهم سازند.

یا معالجه کنند به مرهم سفیداب یا مرهم ابیض

پی نوشت:

خبث فضه:چیزی باشد مانند کف که بر روی سیم گداخته ایستد : مالیدن سیماب کشته و خبث الفضه . (از ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). ثفل نقره بود و بهترین آن بود که سبز رنگ و تنگ بود و قابض بود بغایت و در وی جذب و تخفیف بود جرب و سعفه و ریش را نافع بود و چون در مرهم کنند منع خون از ناصور و بواسیر بکند. (ازاختیارات بدیعی ). بپارسی چرک نقره گویند طبیعتش بسردی و خشکی مایل است چون سوخته و مغسول ساخته در چشم کشند روشنی چشم بیفزاید و دمعه را که از گرمی بود نفع دهد و سوزش چشم را سود دارد و هریک از خبث الذهب و خبث الفضه را چنین سوزند که کوزه نو سفالین کرده در گل حکمت گیرند و شب در زیر آتش گذاشته روز بیرون آرند. حکیم مؤمن آرد: ثفل نقره است لطیف و قوی القبض و طلای او جهت قروح چشم و سعفه و جرب و بواسیر و نواصیرو التیام جراحت نافع است(منبع تحفه حکیم مومن)

ابیض:سفید

منبع: تحفه سلیمانیه ص۹۵

کد مطلب: ۹۶۰۹۲۸ ۶pc

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *