آخرین خبرها
خانه / آیا میدانید که ... / نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش اول)
نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش اول)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش اول)

مالیخولیا: ??
مرضی را گویند که انسان احساس میکند که در خواب خیالی ثقیل بر صورت انسان یا غیر آن که بر روی او افتاده و او را فشار میدهد و تنگ میکند نفس را
پس قطع میشود صوت و حرکت او و نزدیک میگردد که نفسش قطع گردد و هر گاه آن خیال برطرف شد به یکباره آگاه میگردد!!

??نفع میکند مالیخولیا و جمیع امراضی که بوده باشد از سودا با احتراق خون مثل جرب و بهق سیاه و جذام:

هلیله سیاه بیدانه بیست درم
بسفایج چهار درم و نیم
کوفته در چهار رطل آب بجوشانند تا یک رطل و نیم بماند.
هفت درم افتیمون تازه در کتان بسته در میان آن اندازند.
بجوشانند و بمالند و صاف کنند و دو ثلث درم غاریون و یک ثلث شحم حنظل و یک دانگ نمک با عسل معجون کرده ،بنوشند و مطبوخ را در عقب آن بیاشامند.

??باید پرهیز نمایند اصحاب این امراض؛
ماهی و گوشت شور.،کرنب و باقلی و عدس خصوصا،گوشت صید،گاو بز پنیر کهنه و جمیع چیزهای شور و تند و تیز و ترش و قابض،.
و میباید از غذاهای ایشان چرب و شیرین و تفه که طعم نداشته باشد.

??بکوبند افتیمون را با مویز بیدانه و معجون نمایند از پنج درم تا ده درم میتوان خورد و مالیخولیا و جرب و حذام را نافع است.

پی نوشت احیای سلامت:
رطل:واحد اندازه گیری وزن

تفه:بیمزه

منبع: تحفه سلیمانیه ص۶۰_۶۱

کد مطلب: ‌ ‌۹۶۰۹۱۹ ۱pc

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *