نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش اول)

مالیخولیا: ??
مرضی را گویند که انسان احساس میکند که در خواب خیالی ثقیل بر صورت انسان یا غیر آن که بر روی او افتاده و او را فشار میدهد و تنگ میکند نفس را
پس قطع میشود صوت و حرکت او و نزدیک میگردد که نفسش قطع گردد و هر گاه آن خیال برطرف شد به یکباره آگاه میگردد!!

??نفع میکند مالیخولیا و جمیع امراضی که بوده باشد از سودا با احتراق خون مثل جرب و بهق سیاه و جذام:

هلیله سیاه بیدانه بیست درم
بسفایج چهار درم و نیم
کوفته در چهار رطل آب بجوشانند تا یک رطل و نیم بماند.
هفت درم افتیمون تازه در کتان بسته در میان آن اندازند.
بجوشانند و بمالند و صاف کنند و دو ثلث درم غاریون و یک ثلث شحم حنظل و یک دانگ نمک با عسل معجون کرده ،بنوشند و مطبوخ را در عقب آن بیاشامند.

??باید پرهیز نمایند اصحاب این امراض؛
ماهی و گوشت شور.،کرنب و باقلی و عدس خصوصا،گوشت صید،گاو بز پنیر کهنه و جمیع چیزهای شور و تند و تیز و ترش و قابض،.
و میباید از غذاهای ایشان چرب و شیرین و تفه که طعم نداشته باشد.

??بکوبند افتیمون را با مویز بیدانه و معجون نمایند از پنج درم تا ده درم میتوان خورد و مالیخولیا و جرب و حذام را نافع است.

پی نوشت احیای سلامت:
رطل:واحد اندازه گیری وزن

تفه:بیمزه

منبع: تحفه سلیمانیه ص60_61

کد مطلب: ‌ ‌960919 1pc

بیشتر بخوانید:  سردی بخشندگان تن که کمتر از آنها با خبریم
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا
بستن