نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش اول) اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / آیا میدانید که ... / نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش اول)
نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش اول)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش اول)

مالیخولیا: ??
مرضی را گویند که انسان احساس میکند که در خواب خیالی ثقیل بر صورت انسان یا غیر آن که بر روی او افتاده و او را فشار میدهد و تنگ میکند نفس را
پس قطع میشود صوت و حرکت او و نزدیک میگردد که نفسش قطع گردد و هر گاه آن خیال برطرف شد به یکباره آگاه میگردد!!

??نفع میکند مالیخولیا و جمیع امراضی که بوده باشد از سودا با احتراق خون مثل جرب و بهق سیاه و جذام:

هلیله سیاه بیدانه بیست درم
بسفایج چهار درم و نیم
کوفته در چهار رطل آب بجوشانند تا یک رطل و نیم بماند.
هفت درم افتیمون تازه در کتان بسته در میان آن اندازند.
بجوشانند و بمالند و صاف کنند و دو ثلث درم غاریون و یک ثلث شحم حنظل و یک دانگ نمک با عسل معجون کرده ،بنوشند و مطبوخ را در عقب آن بیاشامند.

??باید پرهیز نمایند اصحاب این امراض؛
ماهی و گوشت شور.،کرنب و باقلی و عدس خصوصا،گوشت صید،گاو بز پنیر کهنه و جمیع چیزهای شور و تند و تیز و ترش و قابض،.
و میباید از غذاهای ایشان چرب و شیرین و تفه که طعم نداشته باشد.

??بکوبند افتیمون را با مویز بیدانه و معجون نمایند از پنج درم تا ده درم میتوان خورد و مالیخولیا و جرب و حذام را نافع است.

پی نوشت احیای سلامت:
رطل:واحد اندازه گیری وزن

تفه:بیمزه

منبع: تحفه سلیمانیه ص۶۰_۶۱

کد مطلب: ‌ ‌۹۶۰۹۱۹ ۱pc

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *